Znojemsko - Národním parkem Podyjí

Průběh trasy:

Hnanice, hraniční přechod – Šobes – Lukov – Čížov – Lesná, Čírtkova hájovna

Charakteristika:

Znojemská cyklotrasa „Národním parkem Podyjí“ prezentuje přírodní klenot středoevropské fauny, flóry a krajinné geomorfologie, kterou je dyjský kaňon a jeho okolí mezi Vranovem n. Dyjí a Znojmem. Trasa nabízí v jedné linii napříč národním parkem návštěvu všech míst ke kterým je možné a dovolené dojet i na kole. Členitý krajinný reliéf zároveň ovšem znamená trasu náročnou na občasná převýšení, prudká klesání a stoupání nebo povrch horšího stupně kvality. Návštěva krásné a nedotčené krajiny to však bohatě vyvažuje svým kouzlem.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: turista
Délka trasy: 23 km
Značení trasy: Značení obrázkové
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 439 m n.m. / 245 m n.m.
Celkové převýšení: 1768 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 449 m

Zajímavosti na trase:

Hnanice: pozdně gotický kostel sv. Wolfganga z l. 1480–96. U celnice pomník čs. důstojníka Otmara Chlupa, který se stal na podzim r. 1938 jednou z prvních obětí nacistických ordnerů. Vinařská obec, dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy.

Národní park Podyjí: rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrujícím údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo - Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními útvary a kamennými moři. Na rakouské straně navazuje NP Thayatal. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Najdeme zde téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku. Podyjí patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná území ČR. Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na výslunných stráních.

Šobes: skalnatý hřeben v hluboce zaklesnutém meandru řeky Dyje. Z cesty po hřebenu ostrohu jsou pěkné výhledy na obě strany do údolí Dyje. Na jižních svazích velmi kvalitní vinice Znovínu Znojmo, jejíž prohlídku možno v době od 15. 6. do 31. 9. spojit se zakoupením a degustací šobeských vín ve stánku na vinici.

Nový Hrádek: zřícenina hradu na nejužším místě skalnaté šíje, asi 80 metrů nad hladinou Dyje vybudovaný Janem Jindřichem Lucemburským jako opevněné sídlo plášťového typu využívané k příležitostným loveckým pobytům. V roce 1420 vlastnili pevnost rakouští Eitzingerové, kteří na protilehlém břehu Dyje vlastnili i hrad Kaju. Po mnoha přestavbách utrpěl za třicetileté války, kdy byl v roce 1645 obsazen a částečně pobořen švédským vojskem generála Torstensona.
Po roce 1800 adaptoval pozdější majitel starší budovu na hájovnu a v dolní části zříceniny, zřídil prodejní sklad kameninového zboží z vlastní vranovské továrny. V současnoti hrad přístupný od května do června s prohlídkou. Od roku 2002 národní kulturní památkou. Z hradu je zajímavá vyhlídka na údolí Dyje, meandrující kolem rakouského Umlaufbergu a našeho Ostrohu (jsou vidět tři řečiště tekoucí různými směry).

Lukov: pozdně barokní kostel sv. Jiljí přestavěný v 19. stol. Pranýř z r. 1609 u kostela.

Horní Břečkov: pův. renesanční kostel sv. Klimenta z 2. pol. 16. stol.

Čížov: východiště k hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty do Hardeggu. Na sev. okraji obce parkoviště, kde je nutno odstavit všechna motorová vozidla. Na jižním okraji obce je ponechána část ženijně technických zátarasů hraničního pásma s hlídkovou věží. Návštěvnické a informační středisko Národního parku Podyjí. Kaple Bolestné Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků v obci pozdně barokní s mladšími úpravami.

Lusthaus: přírodní památka – lokalita bledule jarní. Dochovány zahradní stavby: novogotický altán Lusthaus, klasicistní altán Sibyla a obelisk.

Lesná: na vých. okraji obce obnovený větrný mlýn holandského typu, v němž je zřízena vinárna. Muzeum motocyklů. Klasicistní kostel sv. Teresie z 19. století. Dochovány hodnotné lidové stavby.