VÝZVA Č. 72 CYKLODOPRAVA II

Dne 6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 72. výzvu „Cyklodoprava II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Oprávnění žadatelé:
  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 7. 9. 2017

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Vzhledem k vyčerpání prostředků na projekty v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v předchozí 18. výzvě IROP je nová výzva podporující nemotorovou dopravu zaměřena pouze na aktivitu „Cyklodoprava“. Oproti 18. výzvě IROP dále dochází ke zjednodušení povinných příloh žádosti o podporu, rozšíření způsobilosti výdajů, zejména ve vedlejších aktivitách projektu, a k uplatnění systému hodnocení a výběru projektů s nenapravitelnými i napravitelnými kritérii.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 250 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 14,7 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz od 24. dubna 2017.
Další informace najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR