Vinařská stezka Kyjovská - Trasa Vlkoš - Dambořice

Průběh trasy:

Vlkoš - Kelčany - Žádovice - Ježov - Vřesovice - Moravany - Čeložnice - Bohuslavice - Bukovany - Ostrovánky - Nechvalín - Lovčice - Ždánice - Archlebov - Žarošice - Dambořice, rozc.

Charakteristika:

Síť cyklotras pod společným názvem Kyjovská vinařská stezka s kopcovitým profilem a délkou je výzvou zkušeným cyklistickým harcovníkům, pestrostí a biologickou hodnotou krajiny představuje lahůdku pro milovníky přírody. Trasa netvoří uzavřený okruh, svým průběhem spíše kopíruje ráz krajiny a několika větvemi navazuje na stezky procházející sousedícími oblastmi. Charakter stezky vystihuje její barevné značení. Po celé cestě vás bude provázet zelená barva lesů, remízků, vinic, sadů, polí a luk. Severní větev Kyjovské vinařské stezky vede pahorkatinným až vrchovinným reliéfem po silnicích II. a III. třídy a po polních cestách různé kvality blízkým pohůřím podhůřím Ždánického lesa a Chřibů. Je členitější a pestřejší než jižní větev. Severně od Vlkoše se větví na dvě varianty – jedna vede přes Ježov, jedna přes Hýsly.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: turista
Délka trasy: 55,6 km
Značení trasy: Značení dopravní se symbolem (logem)
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 419 m n.m. / 197 m n.m.
Celkové převýšení: 2930 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1432 m

Zajímavosti na trase:

Velké Hostěrádky: kostel sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Rozálie, z r. 1789 na starších základech; českobratrská kaple z r. 1858.

Dambořice: barokní kostel sv. Martina je ze 2. pol. 18. stol. Židovský hřbitov s náhrobky z 19. a 20. stol. Jv. od obce ložisko ropy a zemního plynu.

Přírodní park Ždánický les: zahrnuje zalesněný hřeben pohoří porostlý hlubokými listnatými lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva se vstavačem vojenským a dalšími vzácnými rostlinami. V lesních porostech se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

Žarošice: významné moravské poutní místo, empírový kostel sv. Anny z r. 1801. U kostela 5 hodnotných barokních soch. Obec se vyznačuje velkou kulturní tradicí.

Archlebov: na místě raně barokního kostela z r. 1639, z něhož ponechána věž, postaven v l. 1729–31 kostel sv. Rocha a Šebestiána s i úpravami z l. 1740–46. Na návsi barokní poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého z 2. čtvrtiny 18. stol.

Ždánice: renesanční zámek dokončený k r. 1569; zámek stavebně upravován v 17. stol. a v 18. stol. V zámku Vrbasovo muzeum s kulturně historickými a národopisnými sbírkami, napoleonskými památkami a kuriozitami. U zámku park z 1. pol. 19. stol. Pův. gotický kostel Nanebevzetí P. Marie vícekrát přestavován, zejména v l. 1721-27. Na vých. okraji města hvězdárna. Sev. od města hluboké těžební vrty na ropu a zemní plyn.

Lovčice: pův. starší kostel sv. Petra a Pavla přestavěn v l. 1802-08.

Nechvalín: kaple sv. Kateřiny z r. 1891.

Bukovany: rozhledna Bukovanský mlýn je imitací větrného mlýnu nizozemského typu. Rozhledna s mlýnem vznikla přičiněním místního rodáka ing. Kouřila v roce 2004. Rozhledový ochoz je 11 metrů nad zemí, samotná stavba je ještě o 4 metry vyšší. Bukovanský mlýn je tak nejvyšším větrným mlýnem u nás. Budova mlýna ukrývá malou expozici muzea slovácké vesnice 19. století a také galerii, kde jsou pravidelně pořádány výstavy zejména jihomoravských umělců.

Bohuslavice: kostel sv. Filipa a Jakuba z r. 1408 přestavěn koncem 17. stol.

Čeložnice: zvonička z r. 1854. Kamenný kříž z r. 1877, na okraji obce Neničkův kříž z r. 1866.

Moravany: hranolová zvonice z 18. stol. 

Skalka: nad obcí se vypíná pískovcová skála. Kaple z r. 1897.

Ježov: pův. gotický kostel sv. Jakuba barokně upraven před r. 1677.

Vlkoš: památkou lidové architektury je vinný sklep čp. 2l. Barok­ní kostel Nanebevzetí P. Marie postaven v l. 1770-80 na místě původního gotického kostela ze 14. stol. U rozcestí ve směru na Kelčany barokní kaple z 2. pol. 18. stol.