Spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky

EUaFondMikroprojektu

Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK připravil projekt s názvem „Spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky“, jehož nositelem je Jihomoravský kraj.

Projekt byl připraven do 17. výzvy na předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů regionu Bílé Karpaty v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl podán v rámci výzvy, která měla termín od 23. října 2014 do 1. prosince 2014.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity příhraničního území JMK a TSK v oblasti cykloturistiky, propagace a prezentace cykloturistiky tuzemské i zahraniční veřejnosti,  posílení spolupráce mezi samosprávami v oblasti cykloturistiky a také spolupráce při výměně informací a zkušeností.
Předpokládaná doba realizace projektu je od 19.1.2015 do 31.5. 2015.


Informace o projektu:

Název projektu:
„Spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky“

Cílová skupina:
Turisté a cyklisté z  České republiky a Trenčianského samosprávného kraja

Aktivity projektu:
  1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce  Jihomoravským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajom
  2. Příhraniční mapa Jihomoravským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajom s tipy na výlety
  3. Banner
  4. Společná konference
Okruh partnerů projektu:
Jihomoravský kraj
Trenčiansky samosprávný kraj

Předpokládaná doba realizace projektu:
19.1.2015 - 31.5. 2015

Zdroje financování a předpokládané náklady:
Celkové náklady projektu se předpokládají 23 448 Eur (649.509,60,-Kč – 1€/27,70 Kč). Povinné spolufinancování kraje (15% uznatelných nákladů – částka 3 518 Eur/97.448,60,-Kč) bude hrazeno z § 3636 – Územní rozvoj, akce č. 1354 - Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje. Předfinancování projektu (85 % uznatelných nákladů – částka 19.930 Eur/552.061,-Kč) budou hrazeny z prostředků § 3636 – Územní rozvoj, akce č. 1511 – Rezerva na financování projektů EU.