Sčítání uživatelů cyklostezek na území Jihomoravského kraje - zpráva za rok 2012

Objednatel: Jihomoravský kraj Jihomoravsky_kraj

Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Kontakt: Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 542,
e-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz

Zakázka:
„Dodávka monitorovacích zařízení pro monitoring pohybu na cyklistických a turistických stezkách na území Jihomoravského kraje, odečet a vyhodnocení dat“ je realizována v rámci projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“ v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.


Zpracovatel: Partnerství, o.p.s. Partnerstvi-OPS

Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Tomáš Šácha, tel. 515 903 118,
e-mail: tomas.sacha@nap.cz

Popis:
V roce 2011 Jihomoravský kraj rozšířil v rámci svého projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“ monitoring uživatelů cyklostezek na území kraje s cílem získat přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj koupil v rámci projektu ke stávajícím třem automatickým sčítačům dalších pět. Jejich výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality. Data o počtech uživatelů cyklostezek jsou díky GSM modemu odesílána na FTP server, takže jsou dostupná v libovolném čase z libovolného počítače. Dodávkou a správou sčítačů a vyhodnocením dat byla pověřena Partnerství, o.p.s. Po dobu realizace projektu budou sčítače v letech 2011 – 2012 postupně umisťovány na významné cyklostezky v kraji, přičemž v jedné lokalitě by měly zůstat vždy přibližně jeden rok. V důsledku toho bude možné vyhodnotit sezónnost a postupně i dlouhodobé trendy v počtech cyklistů a pěších na stezkách.

V lokalitách, na kterých dochází k automatickému sčítání uživatelů cyklostezek, bylo provedeno kalibrační sčítání a dotazníkový průzkum mezi cyklisty. Kalibrační sčítání zahrnovalo ruční záznam jednotlivých druhů uživatelů cyklostezek (tj. cyklistů, pěších, in-line bruslařů atd.) a to v jeden pracovní a jeden nepracovní den (od 10 do 18h) vždy v srpnu a září 2011 a 2012. Celkově tak byla sesbírána každý rok data za čtyři dny. Porovnáním výsledků kalibračního sčítání se záznamy automatických sčítačů je možné vypočítat koeficient, který dále zreálňuje počet uživatelů cyklostezky. Výsledky kalibračního sčítání jsou součástí této zprávy.

V letních měsících roku 2011 a roku 2012 bylo na lokalitách automatického sčítání, příp. v oblasti jejich umístění, realizováno dotazníkové (kvalitativní) šetření mezi cyklisty, se zaměřením na cykloturisty. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem používají lidé jízdní kolo, kolik z nich je možno zařadit mezi cykloturisty, jaké služby cykloturisté využívají, kolik za ně utrácejí a jak jsou s nimi spokojení atd. Za tímto účelem bylo každý rok osloveno min. 600 respondentů, resp. cca 120 respondentů na každé z pěti vybraných lokalit. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v samostatné zprávě.

Data získaná z automatického sčítání, kalibračního sčítání i dotazníkového šetření budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce).

Lokality:
Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly navrženy objednatelem a prostřednictvím zhotovitele odsouhlaseny správci příslušných stezek. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány především na turisticky významných cyklotrasách. V souladu se záměrem Jihomoravského kraje byly sčítače ponechány v první sadě lokalit po dobu 1 roku (1.8.2011 – 31.7.2012) a poté přesunuty do jiných lokalit, kde by měly být ponechány opět po dobu 1 roku (1.8.2012 – 31.7.2013).

Období:
Tato zpráva zahrnuje vyhodnocení dat za období 1.8.2011 – 30.11.2012. Dané období lze rozdělit na dvě etapy:

  1. I. etapa (1.8.2011 – 31.7.2012) – automatické sčítače umístěny v první sadě lokalit
  2. II. etapa (1.8.2012 – 30.11.2012) - automatické sčítače umístěny v druhé sadě lokalit

Mapa 1:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v I. etapě (v období 08/2011 – 07/2012)

Lokality JMK4-8


Tab.1:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v I. etapě (v období 08/2011 – 07/2012)

Kód sčítače Město/obec

Lokalita

Typ stezky

Cyklotrasa

JMK00004

Znojmo

Brněnská ul.

Pro pěší a cyklisty

Znojemská vinařská stezka

JMK00005

Dyjákovičky

Okraj obce směr Chvalovice

Pro pěší a cyklisty

Greenway Praha-Vídeň, Moravská vinná stezka, 48

JMK00006

Pasohlávky

Yacht Klub

Pro pěší a cyklisty

Cyklostezka Brno-Vídeň, 4

JMK00007

Lednice

Lednické rybníky

Pro pěší a cyklisty

5045

JMK00008

Blučina

Most přes Dunávku

Pro pěší a cyklisty

Cyklostezka Brno-Vídeň, 4


Mapa 2:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v II. etapě (v období 08/2012 – 07/2013)

LokalityJMK4-8_2012

Tab.2:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v I. etapě (v období 08/2011 – 07/2012)

Kód sčítače

Město/obec

Lokalita

Typ stezky

Cyklotrasa

JMK00004

Laa an der Thaya

Letiště pro modely letadel

Pro pěší, cyklisty a zeměděl. techniku

Kamp-Thaya-March, Veltliner, Hallo nachbar, 8

JMK00005

Znojmo

Park u náměstí Republiky

Pro pěší a cyklisty

Moravská vinná stezka

JMK00006

Retz

U větrného mlýna

Pro pěší, cyklisty a zeměděl. techniku

Kamp-Thaya-March,830

JMK00007

Mikulov

U Strážného domku

Pro pěší a cyklisty

EuroVelo 9, Greenway Praha-Vídeň, Moravská vinná stezka, 41

JMK00008

Břeclav

Nábřeží Dyje u ZŠ Sovadinova

Pro pěší a cyklisty

Není


Technologie:
Monitorovací zařízení Eco-counter, typ Pyro Box Compact  Scitac

Ke sčítání uživatelů cyklostezek jsou využívány automatické sčítače firmy Eco-counter, typ Pyro Box Compact. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lid. těla a okolního prostředí. Díky dvěma senzorům lze rozlišit směr pohybu. Pyro Box Compact je nezávislý na externím zdroji energie a obsahuje GSM modem pro přenos dat přímo do počítače uživatele. Data jsou do paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje instalaci na libovolný sloup.

Zprávy ze sčítání za rok 2012 pro sčítače JMK00004 až JMK00008:


Zpráva z dotazníkového šetření za rok 2012 pro sčítače JMK00004 až JMK00008: