Sčítání uživatelů cyklostezek na území Jihomoravského kraje - sčítače JMK00004 až JMK00008

Zadavatel:  Jihomoravský kraj Jihomoravsky_kraj

Adresa:     Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Kontakt:    Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 542,
e-mail:     orr@kr-jihomoravsky.cz

Podpora:
"Dodávka monitorovacích zařízení pro monitoring pohybu na cyklistických a turistických stezkách na území Jihomoravského kraje, odečet a vyhodnocení dat“ je realizována v rámci projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“ v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.


Zpracovatel:  Partnerství, o.p.s. Partnerstvi-OPS

Adresa:     Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt:   Ing. Tomáš Šácha, tel. 515 903 118,
e-mail: tomas.sacha@nap.cz

Popis: 

V roce 2011 Jihomoravský kraj rozšířil v rámci svého projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“ monitoring uživatelů cyklostezek na území kraje s cílem získat přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj koupil v rámci projektu ke stávajícím třem automatickým sčítačům dalších pět. Jejich výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality. Data o počtech uživatelů cyklostezek jsou díky GSM modemu odesílána na FTP server, takže jsou dostupná v libovolném čase z libovolného počítače. Dodávkou a správou sčítačů a vyhodnocením dat byla pověřena Partnerství, o.p.s. Po dobu realizace projektu budou sčítače v letech 2011 – 2012 postupně umisťovány na významné cyklostezky v kraji, přičemž v jedné lokalitě by měly zůstat vždy přibližně jeden rok. V důsledku toho bude možné vyhodnotit sezónnost a postupně i dlouhodobé trendy v počtech cyklistů a pěších na stezkách.

V lokalitách, na kterých dochází k automatickému sčítání uživatelů cyklostezek, bylo provedeno kalibrační sčítání a dotazníkový průzkum mezi cyklisty. Kalibrační sčítání zahrnovalo ruční záznam jednotlivých druhů uživatelů cyklostezek (tj. cyklistů, pěších, in-line bruslařů atd.)  a to v jeden pracovní a jeden nepracovní den (od 10 do 18h) vždy v srpnu a září 2011. Celkově tak byla sesbírána data za čtyři dny. Porovnáním výsledků kalibračního sčítání se záznamy automatických sčítačů je možné vypočítat koeficient, který dále zreálňuje počet uživatelů cyklostezky. Výsledky kalibračního sčítání jsou součástí této zprávy.

V letních měsících roku 2011 bylo na lokalitách automatického sčítání realizováno dotazníkové (kvalitativní) šetření mezi cyklisty, se zaměřením na cykloturisty. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem používají lidé jízdní kolo, kolik z nich je možno zařadit mezi cykloturisty, jaké služby cykloturisté využívají, kolik za ně utrácejí a jak jsou s nimi spokojení atd. Za tímto účelem bylo osloveno celkem 607 respondentů, resp. cca 120 respondentů na každé z pěti vybraných lokalit. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v samostatné zprávě.

Data získaná z automatického sčítání, kalibračního sčítání i dotazníkového šetření budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce).

Lokality:
Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly navrženy objednatelem a prostřednictvím zhotovitele odsouhlaseny správci příslušných stezek. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány především na turisticky významných cyklotrasách. Předpokládá se ponechání sčítačů ve stávajících lokalitách do prosince 2011 a poté přesun do jiných lokalit.


Mapa 1:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 2011

Lokality JMK4-8 

 

Tab.1:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 2011

Kód sčítače

Město/obec

Lokalita

Typ stezky

Cyklotrasa

JMK00004

Znojmo

Brněnská ul.

Pro pěší a cyklisty

Znojemská vinařská stezka

JMK00005

Dyjákovičky

Okraj obce směr Chvalovice

Pro pěší a cyklisty

Greenway Praha-Vídeň, Moravská vinná stezka, 48

JMK00006

Pasohlávky

Yacht Klub

Pro pěší a cyklisty

Cyklostezka Brno-Vídeň, 4

JMK00007

Lednice

Lednické rybníky

Pro pěší a cyklisty

5045

JMK00008

Blučina

Most přes Dunávku

Pro pěší a cyklisty

Cyklostezka Brno-Vídeň, 4

   
Technologie:
Monitorovací zařízení Eco-counter, typ Pyro Box Compact ScitaniObrazek

Ke sčítání uživatelů  cyklostezek jsou využívány automatické sčítače firmy Eco-counter, typ Pyro Box Compact. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lid. těla a okolního prostředí. Díky dvěma senzorům lze rozlišit směr pohybu. Pyro Box Compact je nezávislý na externím zdroji energie a obsahuje GSM modem pro přenos dat přímo do počítače uživatele. Data jsou do paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje instalaci na libovolný sloup.

Zprávy ze sčítání za rok 2011 pro sčítače JMK00004 až JMK00008:

 

Zpráva z dotazníkového šetření za rok 2011 pro sčítače JMK00004 až JMK00008:

 

Tiskové zprávy ze sčítání za rok 2011 pro sčítače JMK00004 až JMK00008: