Sčítání uživatelů cyklostezek na území Jihomoravského kraje - sčítače JMK00001 až JMK00003

Zadavatel:  Jihomoravský kraj Jihomoravsky_kraj

Adresa:     Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Kontakt:    Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 542,
e-mail:     orr@kr-jihomoravsky.cz

Podpora:
Sčítání probíhá v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, oblast podpory 1.5 Rozvoj přeshraničního turizmu.


Zpracovatel:  Partnerství, o.p.s. Partnerstvi-OPS

Adresa:     Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt:   Ing. Luboš Kala, tel. 515 903 119,
e-mail: lubos.kala@nap.cz

Popis: 
V roce 2009 zahájil Jihomoravský kraj v rámci svého projektu „Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky“ sčítání uživatelů cyklostezek. Cílem sčítání je získat základní přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj nakoupil celkem tři monitorovací zařízení Eco-counter typu Pyro Box Compact, jejichž výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality. Data o počtech uživatelů cyklostezek jsou díky GSM modemu odesílána na FTP server, takže jsou po příslušné autorizaci dostupná v libovolném čase z libovolného počítače. Správou sčítačů a vyhodnocením dat byl pověřen dodavatel monitorovacích zařízení Eco-counter v ČR – obecně prospěšná společnost Partnerství.

Po dobu realizace projektu 2009 – 2011 budou sčítače postupně umisťovány na významné cyklostezky v kraji, přičemž v jedné lokalitě by měly zůstat vždy přibližně jeden rok. V důsledku toho bude možné vyhodnotit sezónnost a postupně i dlouhodobé trendy v počtech cyklistů a pěších na stezkách. Získaná data budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce).


Lokality:
Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly navrženy zadavatelem a prostřednictvím zpracovatele odsouhlaseny správci příslušných stezek. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány na turisticky více i méně významné stezky v intravilánu či blízkém extravilánu velkých měst. Předpokládá se ponechání sčítačů ve stávajících lokalitách do prosince 2010 a poté přesun do jiných lokalit.


Mapa 1:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 2009 a 2010

MapaJMKsUmistenimScitacu

 

Tab.1:
Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 2009 a 2010

Kód sčítače

Město/obec

Lokalita

Typ stezky

Cyklotrasa

JMK00001

Hodonín Velkomoravská ul. Pro cyklisty -

JMK00002

Brno Obch. dům IKEA Pro chodce a cyklisty Cyklostezka Brno – Vídeň

JMK00003

Brno Obřany Pro chodce a cyklisty Jantarová stezka

   
Technologie:
Monitorovací zařízení Eco-counter, typ Pyro Box Compact ScitaniObrazek

Ke sčítání uživatelů  cyklostezek jsou využívány automatické sčítače firmy Eco-counter, typ Pyro Box Compact. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lid. těla a okolního prostředí. Díky dvěma lze rozlišit směr pohybu. Pyro Box Compact je nezávislý na externím zdroji energie a obsahuje GSM modem pro přenos dat přímo do počítače uživatele. Data jsou do paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje instalaci na libovolný sloup.

 

Zprávy ze sčítání za období prosinec 2009 - listopad 2010