SchweizMobil – inspirace pro Českou republiku

Logo_SchweizMobil_logoNa přelomu tisíciletí byl projekt celošvýcarské sítě jednotně značených tras pro bezmotorovou dopravu pouhou ideou. V roce 2004 se ale tato idea začala skutečně realizovat a díky podpoře osmi švýcarských ministerských úřadů, všech 26 kantonů, Knížectví Lichtenštejnsko a 18 soukromých odborných organizací z oblasti cestovního ruchu, dopravy a sportu začal vznikat ve světě unikátní projekt podporující pět forem bezmotorové dopravy. Díky příkladné spolupráci všech partnerů během přípravné fáze projektu mezi lety 2004 a 2008 mohl být SchweizMobil slavnostně spuštěn 25. dubna 2008 v rámci akce slowUp kolem jezera Murten u Bernu. Slavnostního zahájení se zúčastnilo na 350 partnerů, zástupci více než 60 médií z celého světa spolu s 55.000 návštěvníky akce z řad veřejnosti. Národní síť tras ve Švýcarsku se skládá z 22 národních a 147 regionálních tras pro různé uživatele bezmotorové dopravy v celkové délce 20.000 km. Jasný způsob značení tras přispěl k jednotné a jednoduše srozumitelné image bezmotorové dopravy, spojil i aktivity partnerů zapojených do projektu, fyzicky napojil trasy bezmotorové dopravy na dopravu veřejnou a zefektivnil marketing aktivní turistiky na švýcarském i mezinárodním trhu.

Kromě toho přispívá SchweizMobil nezanedbatelně i k ochraně životního prostředí, ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a ekonomicky posiluje regiony, malé a střední podnikatele v cestovním ruchu a dalších přidružených oborech. SchweizMobil získal již několik ocenění a odborníky na aktivní turistiku bývá poprávu označován za jeden z nejúspěšnějších projektů posledních 50 let. Na provoz a další rozvoj projektu jsou kladeny vysoké nároky, a to především na koordinaci, udržení kvality a komunikaci výstupů projektu. Proto má být v rámci strategie dalšího rozvoje systému SchweizMobil schválené pro léta 2009-2011 zlepšena jak kvalita infrastruktury, tak komunikace projektu navenek.

SchweizMobil-02

SchweizMobil v kostce

SchweizMobil je národní síť stezek pro různé uživatele bezmotorové dopravy pro potřeby rekreace a cestovního ruchu.

SchweizMobil-07

Projekt SchweizMobil funguje díky koordinované spolupráci veřejných institucí se soukromými poskytovateli služeb. Zároveň také zajišťuje oficiální, jednotně vyznačenou síť tras pro bezmotorovou dopravu, která se skládá především z národních a regionálních TOP tras. Trasy v síti SchweizMobil jsou napojeny na veřejnou dopravu a systém tak umožňuje vytvářet etapové úseky, vhodné i pro jednodenní výlety. Toto napojení také vytváří ideální předpoklady pro kombinovanou mobilitu v oblasti rekreace a cestovního ruchu. V projektu je také kladen důraz na napojení sítě na co možná nejširší nabídku ubytovacích a stravovacích služeb, pronájem kol a dalších bezmotorových dopravních prostředků a rezervovatelné služby včetně přepravy zavazadel na národních a mnoha regionálních trasách. O všech trasách a nabídkách informuje SchweizMobil prostřednictvím oficiálních webových stránek, tištěných turistických průvodců a map.

Síť SchweizMobil propojuje tyto způsoby turistiky:

• pěší turistika – Wanderland Schweiz
• cykloturistika – Veloland Schweiz
• MTBiking – Mountainbikeland Schweiz
• inline bruslení – Skatingland Schweiz
• vodácká turistika – Kanuland Schweiz

Náhledový list (Indexprint)-1

Historie projektu SchweizMobil

V roce 1993 vznikla ve švýcarském Oltenu iniciativa s cílem vytvořit síť celonárodních cyklotras. Zástupci této iniciativy se proto spojili se Švýcarským svazem turistiky (Schweizer Tourismus-Verband), který myšlenku okamžitě podpořil. Společně pak iniciovaly vznik nadace Veloland Schweiz, spojující partnery z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu.

O dva roky později již mohlo na základě zadání všech 26 švýcarských kantonů začít plánování a implementace projektu Veloland Schweiz. Cílem byla realizace celkem 9 národních cyklotras s celkovou délkou přes 3.000 km, které by jednotným značením propojily všechny švýcarské kantony. Ke všem devíti cyklotrasám byli zároveň zpracováni tištění turističtí cykloprůvodci.

V roce 1998 byla cyklistická síť Veloland Schweiz slavnostně otevřena spolkovým radou Adolfem Ogim. Ještě v tom samém roce rozšířila tato nadace svůj projekt rozvoje udržitelné turistiky a turistických produktů i na oblast pěší turistiky, horských kol a MTB, in-line bruslení a vodáctví (propagované pod společným názvem bezmotorová doprava) v kombinaci s  veřejnou dopravou.

V letech 1999–2002 vyvinula tato nadace pro švýcarskou výstavu Expo.02 systém akcí pod společným názvem slowUp. První díl této akce se poprvé uskutečnil v roce 2000 v oblasti kolem jezera Murtensee. Dny bez aut – slowUp přispívají k podpoře bezmotorové dopravy a jejich návštěvnost má stoupající tendenci. Konají se ve většině švýcarských regionů a počet účastníků se nyní ročně šplhá k hranici půl milionu.

SchweizMobil-26
 
V roce 1999 začala nadace Veloland Schweiz spolupracovat s organizací rozvíjející pěší trasy, (Schweizer Wanderwege) na rozvoji národních tras pro pěší turistiku. Společné diskuse jednotlivých organizací vedly v roce 2000 k myšlence založení SchweizMobil. Cílem této snahy byl rozvoj národní sítě tras pro bezmotorovou dopravu a udržitelnou turistiku.

Realizace projektu SchweizMobil začala pod vedením nadace Veloland Schweiz na jaře 2004. Zadavatelem se staly jednotlivé ministerské úřady ve Švýcarsku, kantony, Knížectví Lichtenštejnsko a četné odborné organizace z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu.

Díky příkladné spolupráci všech partnerů mohl být projekt SchweizMobil spuštěn na jaře 2008 nadací SchweizMobil, která nahradila původní nadaci Veloland Schweiz. Dnešní nadace SchweizMobil podléhá na národní úrovni dozoru spolkové vlády a je zanesena v obchodním rejstříku regionu Bern-Mittelland.

Kdo je nositelem projektu SchweizMobil

Základem úspěchu projektu SchweizMobil je fungující partnerství.

Nositelem projektu SchweizMobil je nadace SchweizMobil. Jejím cílem je koordinace projektu a podpora bezmotorové dopravy, především v její rekreační a turistické podobě po celém Švýcarsku.

V nadaci SchweizMobil jsou zastoupeny následující organizace:

• Poradní místo pro prevenci úrazů Beratungsstelle für Unfallverhütung
• Zájmové sdružení IG SchweizMobil
• Švýcarská cyklistická asociace Pro Velo Schweiz
• Švýcarský klub alpinismu Schweizer Alpen-Club
• Švýcarské dráhy SBB
• Švýcarský svaz kanoistiky Schweizerischer Kanu-Verband SKV
• Švýcarská centrála cestovního ruchu Schweiz Tourismus
• Švýcarský svaz cestovního ruchu Schweizer Tourismus-Verband
• Sdružení pro pěší trasy Schweizer Wanderwege
• Švýcarský cyklistický svaz Swiss Cycling
• Švýcarský olympijský výbor
• Švýcarský autoklub Touring Club Schweiz
• Švýcarský svaz cyklistiky VeloSuisse
• ViaStoria
• Švýcarský dopravní klub Verkehrs-Club der Schweiz

Další vybrané spolupracující subjekty:

• na národní úrovni: Spolkové ministerstvo komunikací ASTRA, Ministerstvo energetiky, Ministerstvo územního rozvoje, Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo sportu, Ministerstvo životní prostředí, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro krajinnou topografii
• na regionální úrovni: všech 26 kantonů
• na mezinárodní úrovni: Knížectví Lichtenštejnsko
• soukromí partneři: Sdružení pro veřejnou dopravu, Švýcarské lanovky, Svaz švýcarských provozovatelů lodní dopravy, Švýcarské ubytovny, Přátelé přírody a další
• národní sponzoři: Ringier (vydavatelství), Migros (obchodní řetězec), Sanitas (zdravotní pojišťovna), Media Swiss

SchweizMobil-31

V čem spočívá úspěch projektu SchweizMobil

Od roku 1998 je Švýcarsko cyklistickou a cykloturistickou destinací s celkem 9 národními a cca 50 regionálními, jednotně značenými cyklotrasami. Původní projekt Veloland Schweiz si vydobyl pevné místo v nabídce letních dovolených ve Švýcarsku. Tato pozice se odráží i v příjmech z cykloturistiky – každoročně utratí domácí a zahraniční cykloturisté ve Švýcarsku za ubytování, stravování a dopravu na 90 milionů EUR. Tyto mimořádně pozitivní zkušenosti byly využity především k posílení partnerství mezi hlavními partnery projektu SchweizMobil a k propagaci osvědčených produktů cykloturistiky. Díky projektu SchweizMobil je Švýcarsko od dubna 2008 zemí nejen cykloturistiky, ale i pěší turistiky, MTBikerů, inline bruslařů a vodáků.

Stejně jako v případě Veloland Schweiz, předchůdce SchweizMobil, který byl zaměřen jen na cykloturistiku, koordinuje nadace SchweizMobil především rozvoj infrastruktury, značení tras, marketing, poskytování informací a služeb všem uživatelům bezmotorové dopravy a aktivní turistiky ve Švýcarsku. SchweizMobil se přitom opírá o jasně definované a srozumitelné, celošvýcarské značení sítě tras pro všechny druhy bezmotorové dopravy, jednotná pravidla rozvoje této sítě pro všechny zapojené partnery, jednotně koncipované tištěné průvodce po této síti stejně jako interaktivní online internetovou platformu, která informuje uživatele o síti tras a službách na nich poskytovaných.

Zkušenosti s projektem SchweizMobil za sezony 2008 a 2009 potvrzují správnost zvolené strategie. Čísla jednoznačně ukazují, že klienti SchweizMobil jeho služeb využívají. SchweizMobil je v mnoha aspektech jedinečnou záležitostí: poprvé v historii se podařilo sjednotit národní turistickou nabídku pro 5 forem bezmotorové mobility a navrhnout, zrealizovat, vyznačit a zpropagovat ji podle jednotných kriterií.

Základní stavební kameny úspěšného modelu

Nadace SchweizMobil

• nositelem projektu SchweizMobil je nadace SchweizMobil, která celý projekt koordinuje
• její činnost je podpořena organizacemi napříč celou oblastí švýcarského turistického ruchu, ministerstvy i soukromými podnikateli

Budování značky/branding Logo_SchweizMobil_logo

• projekt SchweizMobil je definován jednotnou značkou / brandem
• ta je charakterizována názvem a 5 formami bezmotorové mobility z celošvýcarského pohledu a platí pro všechny produkty a formy propagace (značení, infotabule, internet, tištěné materiály, marketing)

Trasy

• SchweizMobil definoval ve spolupráci s ministerstvy, kantony a obcemi systém tras, pokrývající celé území Švýcarska
• síť tras se skládá z národních, regionálních a lokálních tras pro všech 5 forem bezmotorové dopravy
• sítě tras jednotlivých forem bezmotorové mobility jsou propojeny prostřednictvím 500 servisních, etapových míst, které jsou navázány na síť veřejné hromadné dopravy a na turistické služby
• všechny trasy jsou naplánovány podle jednotných kriterií a roztříděny dle jednotných stupňů obtížnosti (podle techniky a podmínek)

SchweizMobil - národní, regionální a místní síť tras pro:

Cyklisty

·       9 národních tras

·        52 regionálních tras

·       30 místních tras  

2Logo_Veloland_logo

Pěší

·       6 národních tras

·       57 regionálních tras

·       143 místních tras

1Logo_Wanderland_logo

MTBikery

·       3 národních tras

·       14 regionálních tras

·       47 místních tras

3Logo_MountainBikeLand_logo

Inlinisty

·       3 národních tras

·        11 regionálních tras

·       1 místní trasa

4Logo_Skatingland_logo

Vodáky

·       1 národní

·       8 regionálních tras                     

5Logo_Kanuland_logo

 

Propojení s veřejnou dopravou SchweizMobil-08

• veřejná doprava je nejdůležitějším přepravcem uživatelů tras SchweizMobil
• ve spolupráci především se švýcarskými drahami SBB a dalšími organizacemi řídí SchweizMobil propojení tras s veřejnou dopravou  (vlaky, autobusy, lodní doprava, lanovky a ozubnicové dráhy)
• propojení tras a veřejné dopravy se děje v servisních, etapových bodech sítě
• kromě fyzického napojení existuje i propojení informací o veřejné dopravě na stránkách www.schweizmobil.ch i švýcarských drah www.sbb.ch , v tištěné formě i na informačních místech na větších nádražích.

Značení SchweizMobil-09

• druhy turistiky jsou odlišeny různými barvami: pěší – zelená, cyklistika – modrá, MTB – žlutá, inline – fialová, vodáci – světle modrá
• priorita tras: jednočíselné – národní trasy, dvojčíselné – regionální trasy, trojčíselné – místní trasy
• Spolkové ministerstvo komunikací (Bundesamt für Strassen ASTRA) je zodpovědné za jednotné značení mezinárodních, národních, regionálních i lokálních tras
• SchweizMobil zpracoval jednotnou prováděcí normu ke značení těchto tras
• všech 26 švýcarských kantonů spolu s Knížectvím Lichtenštejnskem je zodpovědných za montáž a pravidelnou roční kontrolu značení
• SchweizMobil kontroluje každé 3 roky stav značení celé sítě (především jeho kvalitu)

Internet

• SchweizMobil je provozovatelem stránek www.schweizmobil.ch
• spolupracuje se Schweiz Tourismus (databáze), swisstopo (mapové podklady pro web) a švýcarskými drahami SBB (informace o veřejné dopravě)
• internetové stránky nabízí přehledně strukturované a detailní informace o všech druzích bezmotorové a veřejné dopravy ve Švýcarsku včetně podrobné mapy

SchweizMobil-10

Tištěné materiály

• SchweizMobil vydává pro národní a regionální trasy ve spolupráci s třemi partnerskými vydavatelstvími (tato vydavatelství mají exkluzivní smlouvy) oficiální průvodce po trasách SchweizMobil (německy, francouzsky, anglicky – 56 průvodců)
• SchweizMobil motivuje další vydavatelství k vydávání průvodcům s trasami SchweizMobil (kartografické firmy, turistické organizace atd.) za využití vizuální identity SchweizMobil

SchweizMobil-11

Konkrétní nabídky k rezervaci

• za sestavování turistických nabídek a jejich prodej odpovídá partnerská organizace zájmové sdružení IG SchweizMobil spolu s touroperátorem SwissTrails
• IG SchweizMobil je tvořen zástupci turistických regionů Švýcarska a jednotlivými poskytovateli služeb, jako jsou půjčovny kol nebo vydavatelství
• partnerství nedává IG SchweizMobil a SwissTrails exkluzivitu (SchweizMobil udržuje partnerství s dalšími 30 touroperátory)

Zastřešující marketing SchweizMobil-12

• SchweizMobil uzavřel pro společný marketing spolupráci se Schweiz Tourismus jak pro národní, tak i mezinárodní propagaci projektu (www.myswitzerland.com)

Více o projektu SchweizMobil:

Viz. brožura SchweizMobil (ke stažení)

www.SchweizMobil.org, www.nadacepartnerstvi.cz/greenways/aktualni-projekty