Rozvoj cykloturistiky

Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole

Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole
Jihomoravský kraj se zapojil do projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“), který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014-2020).

VÝZVA Č. 72 CYKLODOPRAVA II

VÝZVA Č. 72 CYKLODOPRAVA II
Dne 6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 72. výzvu „Cyklodoprava II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 7. 9. 2017

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017
Na dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl zveřejněn dotační program rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v roce 2017.
Cílem Programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Lhůta pro podávání žádostí je do 4.8.2017 14.00 hod

Koncepce rozvoje cyklistiky v letech 2016 - 2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v letech 2016 - 2023
Cílem dokumentu „Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2016 – 2023“ je zpracovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Jihomoravském kraji a navrhnout krátkodobá a dlouhodobá opatření, která povedou k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území Jihomoravského kraje v období let 2016 – 2023.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016
Na dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl zveřejněn dotační program rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v roce 2016.
Cílem Programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Jihomoravského kraje

Lhůta pro podávání žádostí je do 5.8.2016 14.00 hod

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Na dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl zveřejněn dotační titul

 

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje a zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Lhůta pro podávání žádostí je do 29.02.2016 17:00 hod.

Rok 2016 - podprogram cestování dostupné všem

Rok 2016 - podprogram cestování dostupné všem
Rozhodnutím ministryně č. 136/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady pro žadatele podprogramu 117D713 CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM pro rok 2016 dotačního programu Národní program podpory cestovního ruchu a byla schválena 1. výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2016.
Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu.
 
Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016, 16:00 hod.

Konference Vize 25 - řešení pro města

Konference Vize 25 - řešení pro města
Pozvánka na konferenci Vize 25 - řešení pro města, které se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2013 v Pardubicích, které organizuje Statutární město Pardubice, Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Regionální environmentální centrum ČR, Asociace měst pro cyklisty a  Nadace Partnerství.

Projekt „EURO VELO 13 Cyklostezka "Železná opona" – Jihomoravský kraj“

Projekt „EURO VELO 13 Cyklostezka
Projekt je realizován z Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji Operačního programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“

Předmětem projektu je vyhotovení projektu technického řešení linie trasy podél státní hranice mezi Jihomoravským krajem a přilehlým rakouským územím, tak aby trasa využívala již realizovaných stávajících cyklotras, cest, které budou bezpečné a bez hrozby kolizí pro cyklisty s automobilovou dopravou s vyčíslením nutných nákladů na úpravy povrchů a doprovodnou infrastrukturou, a to ve spolupráci s rakouským partnerem.

Slavnostní otevírání nové cyklostezky Oslavany - Ivančice

Slavnostní otevírání nové cyklostezky Oslavany - Ivančice

V pátek 1.5. se uskuteční slavnostní otevírání nové cyklostezky Oslavany - Ivančice za účasti starostů obou měst a předsedy Mikroregionu. Podrobnější informace najdete v plakátu

Hlavní instituce zabývající se cykloturistikou a cyklistickou dopravou

Hlavní instituce zabývající se cykloturistikou a cyklistickou dopravou
Cyklistická doprava i cykloturistika jsou témata, která se dotýkají řady oblastí - především dopravy a oblasti cestovního ruchu, týká se však také lidského zdraví a témat udržitelného rozvoje.

Cyklospolky Jižní Moravy

Cyklospolky Jižní Moravy
Přehled cyklospolků pořádající různé akce, závody na území Jižní Moravy

Přehled cestovních kanceláří a agentur

Přehled cestovních kanceláří a agentur
Přehled cestovních kanceláří a agentur v Jihomoravském kraji zabývající se cykloturistikou

Návrh páteřních cyklotras v České republice

Návrh páteřních cyklotras v České republice

V posledních letech vzniklo v ČR mnoho kilometrů nových cyklostezek a tím se vytvořily nové a bezpečné koridory pro cyklisty, které na sebe stahují stále víc uživatelů. Českou republiku tak čeká práce nad definováním nové aktualizované sítě dálkových cyklotras ČR. (Aktualizováno: 28. 11. 2011)

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

Podpora rozvoje cyklistické dopravy ze strany státní správy a státních organizací je založena na základě sady dokumentů, opatření a procesních aktů, které naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

3D modely významných objektů JMK

3D modely významných objektů JMK
Kompletní seznam významných objektů na územý JMK ve 3D zobrazený v prostředí Google Earth.

SchweizMobil – inspirace pro Českou republiku

SchweizMobil – inspirace pro Českou republiku

Na přelomu tisíciletí byl projekt celošvýcarské sítě jednotně značených tras pro bezmotorovou dopravu pouhou ideou. V roce 2004 se ale tato idea začala skutečně realizovat a díky podpoře osmi švýcarských ministerských úřadů, všech 26 kantonů, Knížectví Lichtenštejnsko a 18 soukromých odborných organizací z oblasti cestovního ruchu, dopravy a sportu začal vznikat ve světě unikátní projekt podporující pět forem bezmotorové dopravy. Díky příkladné spolupráci všech partnerů během přípravné fáze projektu mezi lety 2004 a 2008 mohl být SchweizMobil slavnostně spuštěn 25. dubna 2008 v rámci akce slowUp kolem jezera Murten u Bernu. Slavnostního zahájení se zúčastnilo na 350 partnerů, zástupci více než 60 médií z celého světa spolu s 55.000 návštěvníky akce z řad veřejnosti. Národní síť tras ve Švýcarsku se skládá z 22 národních a 147 regionálních tras pro různé uživatele bezmotorové dopravy v celkové délce 20.000 km. Jasný způsob značení tras přispěl k jednotné a jednoduše srozumitelné image bezmotorové dopravy, spojil i aktivity partnerů zapojených do projektu, fyzicky napojil trasy bezmotorové dopravy na dopravu veřejnou a zefektivnil marketing aktivní turistiky na švýcarském i mezinárodním trhu.

Uherskohradišťská charta

Uherskohradišťská charta

Uherskohradišťská charta sdružuje města a obce, usilující o rozvoj cyklistické dopravy. Signatářským městům je nápomocný tým národního cyklokoordinátora Jaroslava Martinka. V současné době navíc probíhá projekt Central MeetBike, který má zajistit přenos know-how z měst bývalého Východního Německa (Lipska a Drážďan).

Do práce na kole

Do práce na kole
V roce 2011 odstartovala kampaň na podporu pravidelného dojíždění do práce na kole. Do soutěže zaměstnaneckých týmů se zapojilo více než 1700 obyvatel Prahy a Pardubic.

Publikace zabývající se cyklistickou dopravou a cykloturistikou

Publikace zabývající se cyklistickou dopravou a cykloturistikou

Přehled nejzajímavějších více či méně odborných publikací zabývajících se cyklistikou z pohledu dopravy i rekreace