Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017


Na dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl zveřejněn dotační program rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v roce 2017.

Cíl / účel programu: Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jednu ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a cestovního ruchu.


Lhůta pro podávání žádostí je vyhlášena
do 4.8.2017 14.00 hod

Žadatelem může být tato právnická osoba:
 • obec na území Jihomoravského kraje,
 • dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,
 • místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji,
 • Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451,
 • Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013,
 • Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489,
 • České dráhy, a.s., IČ: 70994226,
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234,
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390,
 • jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které splňují všechny uvedené podmínky
  • byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy,
  • mají ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah ke komunikaci definované v čl. 2.2. dotačního programu.

Uznatelný výdaj projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu; uznatelnými výdaji projektu se rozumí výdaje na:
 • plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.),
 • realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.),
 • realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové, přírodě blízké apod.),
 • výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,
 • budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách,
 • podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou návaznost na dálkové a krajské koridory (viz příloha č. 3 dotačního programu),
 • budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike),
 • realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.),
 • budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů,
 • osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů v souladu s metodikou vyhlašovatele (viz příloha č. 2 dotačního programu),
 • realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení,
 • informační tabule a značení tras MTB,
 • zpracování projektové dokumentace jako součásti projektu, tj. pouze pokud na zpracování projektové dokumentace navazuje stavební (realizační) část projektu, dle některého z výše uvedených bodů.

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15.500.000,- Kč
Informace o pravidlech a další dokumenty naleznete na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.