Cyklistický okruh Vranovskem - okruh

Průběh trasy:

Vranov nad Dyjí - Lančov - Cornštějn - Bítov - Zblovice - Vysočany - Oslnovice - Korolupy - Uherčice - Podhradí nad Dyjí - Starý Petřín - Nový Petřín - Podmyče - Vranov nad Dyjí

Charakteristika:

Atraktivní okružní cyklotrasa zahrnující jako perly na šňůrce všechny významnější historické a architektonické objekty - převážně hrady a zámky nebo jejich zříceniny - situované v okruhu Vranovské přehrady. Trasa je vedena výhradně po silnicích II. a III. třídy a celkem třikrát překonává hluboce zaříznuté údolí řek Dyje a Želetavky, které přidávají k poznávací atraktivnosti okruhu i přírodní malebnost a sportovní náročnost.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 55,5 km
Značení trasy: Dopravní s logem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 490 m n.m. / 310 m n.m.
Celkové převýšení: 2609 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1142 m

Zajímavosti na trase:

Národní park Podyjí: rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrujícím údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo - Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními útvary a kamennými moři. Na rakouské straně navazuje NP Thayatal. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Najdeme zde téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku. Podyjí patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná území ČR. Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na výslunných stráních.

Vranov nad Dyjí: pův. zeměpanský hrad na ochranu jižní hranice zmiňován již r. 1100. Koncem 17. stol. přestavba na barokní zámek. Kostel Nanebevzetí P. Marie s karnerem je v jádru pozdně románský z pol. 13. stol., přestavěný kolem r. 1717. Z téže doby pochází i fara, upravená na přelomu 18. a 19. stol. Na skalnatém návrší nad silnicí na Znojmo kříž hraběnky Mniszkové z r. 1846 a u první serpentiny nahoře barokní kaple Nejsv. Trojice z konce 18. stol. U kostela pozdně románská rotunda - karner sv. Ondřeje, barokní morový sloup na náměstí, barokní socha Madony za kostelem na starém hřbitově, barokní socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Dyji, barokní vodní mlýn s kamenným jezem, pozdně barokní dům zámeckého zahradníka u hřiště a další historické domy městečka. V Zadních Hamrech empirová kaple sv. Heleny, pod starou školou rozsáhlé sklepní prostory. Severozápadně, severovýchodně i jižně od zámku rozsáhlé krajinné, lesoparkové a zahradní úpravy. Budovány byly od doby kolem roku 1700.

Vranovská přehrada: vybudována v l. 1930–33, hráz vysoká 59,9 m a dlouhá v koruně 292 m, jezero o délce asi 30 km. Na přehradě provozována lodní doprava.

Lančov: kostel sv. Máří Magdalény

Cornštejn: rozsáhlá zřícenina hradu vybudovaného v I. polovině 14. století na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž místa dřívějšího pravěkého hradiště. Jeho jméno je nejspíše odvozeno z německého Zohn (hněv) a Stein (kámen, skála). Vybudován v pol. 14. stol. a po většinu doby v držení rodu Lichtenburků. Od 2. pol. 16. stol přešel do majetku sousedního hradu Bítova a zpustnul. Po roce 1945 zestátněn. V 70. letech 20. století provedlo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně rozsáhlou rekonstrukci hradu, jejímž výsledkem je jeho nynější podoba.  

Bítov: původně královský hrad z 11. století, jeden z nejstarších v České republice, v držení různých majitelů včetně rodu Lichtenburků, kterým patřil i sousední Cornštejn. V 17. stol. přebudován na barokní opevněný zámek, dnes nese stopy novogotických úprav. Dnes v majetku státu. Sbírka vycpaných zvířat včetně největší sbírky vycpaných psů v Evropě, vysoce ceněná zbrojnice, kaple, malá ZOO v hradní zahradě. V průběhu sezóny se konají vystoupení historické hudby, šerm, výstavy v galerii. Pod hradem na soutoku Dyje a Želetavky stávala původní vesnice zbořená roku 1932 kvůli výstavbě Vranovské přehrady. Zachován zůstal pouze hřbitov ve svahu. Při nízkém stavu vody vystupují na břehu přehrady základy domů. Vesnice nahrazena nově vybudovanou na současném místě.

Palliardiho hradisko: pojmenováno po svém objeviteli, jihomoravském archeologovi Jaroslavu Palliardim. Místo osídlené od pozdní doby kamenné přes halštatské období až po období slovanské. Přístup na hradiště je chráněn dvěma skalisky, mezi nimiž byly vykopány doposud zřetelné příkopy.

Oslnovice: kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která původně stála v kasárnách v Brně -Králově Poli a v šedesátých letech byla přesunuta do Oslnovic. Z politických důvodů mohla být vysvěcena až 25. května 1996

Uherčice: slovanské osídlení z 9. stol. Koncem 15. stol. gotická tvrz, na jejímž místě byl koncem 16. stol. vybudován renesanční zámek, patřící k nejcennějším stavebním památkám na Moravě. Od r. 1996 probíhá generální památková obnova zámku. Barokní zahrada a lesopark s hradní zříceninou a obeliskem s arkádami. Dochovány hodnotné hospodářské a lidové stavby. V obci i okolí hodnotné stromy a aleje.

Vratěnín: památková zóna vesnického typu, bývalý klášter řádu Bosých augustiniánů, bývalá barokní stanice dostavníkové pošty, na okraji obce mohutný dub.

Podhradí nad Dyjí: významné rekreační středisko. Dochovány hodnotné lidové stavby. Nad obcí zřícenina hradu Frejštejn, postavený na počátku 13. stol. z dob Přemysla Otakara II. jako strážní hrad na česko-rakouské hranici. V 15. stol. na příkaz moravských stavů zbořen. Přestavba na pevnost již nebyla dokončena a hrad zůstal zříceninou.

Bau: přírodní rezervace, skály nad Dyjí s teplomilnou vegetací.

Podhradské skály: přírodní památka, zbytky bukojedlových porostů na skalách s teplomilnou flórou a faunou.

Starý Petřín: kostel Stětí sv. Jana Křtitele, pův. pozdně románský, přestavěn pozdně barokně kolem r. 1770.

Nový Petřín: kaple Panny Marie Pomocnice z 19. stol. je klasicizující. Dochovány hodnotné lidové stavby.

Podmyče: barokní kaple sv. Markéty upravená v 19. stol. Na návrší nad obcí pozdně barokní poklona. Dochovány hodnotné lidové stavby.