5005; Brněnské kolečko (Brno-Přízřenice - Brno-Přízřenice)

Průběh trasy:

Brno, jih, Přízřenice – Troubsko – Brno, Bystrc, přístaviště – Brno, Řečkovice – Bílovice nad Svitavou – Brno, Líšeň – Šlapanice – Brno, jih, Přízřenice

Charakteristika:

Unikátní cyklotrasa obkružující celou aglomeraci města Brna částečně okrajovými částmi města, částečně okolními vesnicemi a lokalitami v blízkosti. Jižní část trasy vede většinou po silnicích II. a III. tř., mezi Popůvkami Kývalkou bývá hustý provoz aut. Oblastí Podkomorských lesů okolo Helenčiny a Ríšovy studánky vede trasa pěknými lesy po asfaltce, v Bystrci po místních komunikacích. Úsek Brno,Bystrc – Brno, Řečkovice vede částečně po panelové cestě. Severní část pak pokračuje po silnicích II. a III. třídy, úsek Brno, Mokrá Hora – Brno, Soběšice a úsek vých. od Bílovic jsou vedeny po lesních asfaltových silnicích, úsek Brno, Soběšice – Bílovice po polní cestě. Na trase jsou problematickými přejezdy frekventovaných ulic, podobně dejte pozor na auta na úzké silnici z Brna, Líšně do Mariánského údolí a také na přejezdu frekventované silnice mezi Bedřichovicemi a Podolím.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: turista
Délka trasy: 72,4 km
Značení trasy: Značení pásové (značka bílá)
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 462 m n.m. / 190 m n.m.
Celkové převýšení: 3236 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1948 m

Zajímavosti na trase:

Soutok Svratky a Svitavy: soutok dvou řek protékající Brnem představuje spolu s probíhající cyklostezkou a přilehlými obchodními centry významnou rekreační zónu brněnských obyvatel.

Moravany: pův. gotický farní kostel sv. Václava přestavěn barokně r. 1758.

Troubsko: na místě tvrze připomínané r. 1481 postaven v 2. pol. 17. stol. raně barokní zámek. Dnes účelově využíván. Pozdně barokní farní kostel Nanebevzetí P. Marie z l. 1746-58. Před školou pozdně barokní sloup Nejsv. Trojice z r. 1787.

Masarykův okruh – Automotodrom Brno: nový moderní automotodrom uvedený do provozu r. 1987, dějiště světových šampionátů – automobilové Grand Prix ČR a motocyklové Velké ceny ČR. Délka závodní tratě je 5 394 m. Trať má 14 zatáček, převýšení 74 m a max. stoupání 7,35 %. Sedm přírodních tribun o kapacitě 155 tis. diváků, v prostoru startu tribuny pro 4 200 sedících diváků. Období výstavby provázely protesty ochránců přírody, protože automotodrom vykácením lesa a hlukem narušil klidnou oblast Podkomorských lesů záp. od Brna.

Přírodní park Podkomorské lesy: zahrnuje rozsáhlé lesy v členitém hřebenu mezi Bystrcí, Moravskými Knínicemi, hradem Veveří a Ostrovačicemi. Dějiště Pohádky máje, románu V. Mrštíka.

Brněnská přehrada, starší názvem Kníničská podle zatopené vsi Knínice. Vystavěna v letech 1936-40, s hrází vysokou 34.5 m zadržuje 21 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 10 km. Slouží rekreačním účelům. Lodní doprava provozována od přístaviště u hráze po Veverskou Bítýškou, s možností přepravy kol.

Brno-Bystrc: obec založená roku 1373 s původním názvem Bystré, od roku 1960 součást Brna. Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v dnešní podobě z přestaveb v 19. stol. Rodiště malíře a sochaře Jakuba Obrovského. V úseku Komín – Bystrc hustý cyklistický provoz a současně sloupy v trase chodníku, který je označen jako cyklostezka. Ve středu obce více než 400 let stará lípa malolistá, považovaná za nejstarší strom na území Brna. Na levém břehu Svratky ZOO.

Netopýrky: přírodní památka chránící návrší s výskytem koniklece velkokvětého. Spolu se sousedními Medláneckými kopci jde o nejcennější nelesní lokalitu v okolí Brna a evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

Medlánecká skalka: přírodní památka chránící návrší s výskytem koniklece velkokvětého

Brno-Medlánky: území osídleno v prehistorické době, jak dokládají nálezy z medlánecké cihelny. Na návsi raně barokní zámek s parkem anglického charakteru. Na opačné straně budovy bývalého barokního Panského Dvora - dnes přebudovány na Společenské centrum Sýpka.   

Brno-Řečkovice: gotický kostel sv. Vavřince, zbarokizovaný v l. 1716-18 a upravovaný v l. 1850 a 1900.

Brno-Soběšice: předměstí Brna. Nachází se zde základní škola, hřbitov, hřiště, klášter Klarisek, pomník mistra Jana Husa. Mezi geograficky nejznámější se řadí kopec Strom (404 m), který byl jako první geodetický bod na dnešním území ČR zaměřen při mapování Střední Evropy od Jaderského moře. Na vrcholku zalesněného kopce se nachází památník kaple sv. Kříže, kterou zde jako výraz díků za odvrácení morové nákazy postavil v letech 1715-1717 brněnský architekt Mořic Grimm, a která zde stávala až do druhé světové války. Nedaleko od památníku je pěkná vyhlídka s rozhlednou Ostrá horka. Rozsáhlá nová bytová výstavba.

Bílovice nad Svitavou: novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje z l. 1908-13 ovlivněn secesí. V minulosti pobyty významných osobností (Rudolf Těsnohlídek, S. K. Neumann, bratři Čapkové). Východiště do „kraje lišky Bystroušky“.

Těsnohlídkovo údolí: boční údolí ústící do hlavního údolí řeky Svitavy, pojmenované po spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi, autorovi bajky O lišce Bystroušce, jejíž dej se zde odehrává.

CHKO Moravský kras: chráněná krajinná oblast zahruje nejrozsáhlejší a nejvíce zkrasovělé území České republiky. Zaujímá pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké kaňonovité žleby. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské vrchoviny, mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje vytvořila složité jeskynní labyrinty. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří téměř 35 km, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve střední Evropě. Ve střední části Moravského krasu je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhé Rudické propadání - Býčí skála. Nejznámější jeskyní jižní části krasu je jeskyně Ochozská s délkou téměř 2 km. Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1 100 jeskyní. V řadě z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života i vývoje lidské společnosti.

Zadní Hády: přírodní rezervace chránící lesy SV části vápencové plošiny Hády.

Řícmanice: sz. od obce v lesích arboretum s cizokrajnými dřevinami. V okolí síť kvalitních lesních asfaltových silnic.

Brno-Líšeň: nejrázovitější obec z brněnských městkých částí se zachovaným místním lidovým krojem, zvyky a nářečím. Pův. renesanční tvrz z 2. čtvrtiny 16. stol. zcela barokně přestavěna na zámek v 20. letech 18. stol. Po r. 1819 zámek upraven klasicistně a zbudován přírodně krajinářský park. Kostel sv. Jiljí středověkého původu renesančně přestavěn poč. 17. stol. a barokně upravován r. 1718 a později. Spojení Líšně s Brnem pův. lokální železnicí, dnes tramvají a autobusy. Muzeum (depozitář vozidel) městské hromadné dopravy.

Mariánské údolí: potok Říčka zde opouští Moravský kras. Rekreační zóna výchoní části Brna. Příjemné údolí se soustavou rybníků vhodných ke koupání. Areál Eldorádo pro dětské hry.

Podolí: nalezeno zde rozsáhlé žárové pohřebiště z doby bronzové, podle něhož archeologové dali název jihomoravské kultuře (podolský typ).

Stránská skála: ostrůvek jurských vápenců s teplomilnými druhy rostlinných společenstev. Světoznámá paleontologická lokalita druhohorního moře, nálezy čtvrtohorního jeskynního medvěda a též nástrojů z doby paleolitu.

Žuráň: ploché návrší - patrně obří uměle navršená mohyla. Významné archeologické naleziště. Polní velitelské stanoviště francouzského císaře Napoleona v první fázi bitvy u Slavkova 2.12. 1805. Výhled na celé bojiště. Příjezd až na návrší na kole je možný.

Andělka a Čertovka: přírodní památka chránící teplomilnou květenu a hmyz na dvou skalkách poblíž silnice z Bedřichovic do Šlapanic.

Šlapanice: barokní zámek přestavěn na továrnu. Nyní slouží školským účelům. Kostel Nanebevzetí P. Marie v jádru gotický, barokně upraven v l. 1750-55. U kostela tzv. scholasterie, v jádru gotická z poč. 14. stol., přestavěná r. 1610, v ní městské muzeum.

Brno-Tuřany: na návsi rezidence koncem 19. stol. přestavěna. Při ní v l. 1693-98 vystavěna kaple sv. Anny, která byla v l. 1804-6 podstatně rozšířena na kostel Zvěstování P. Marie. Proti kostelu mariánské sousoší z doby po r. 1690. U kostela socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1728. Husův sbor v Karkulínově ul. s kubistickými prvky z r. 1927. 

Holásecká jezera: přírodní památka chránící soustavu 10 jezer na Černovickém potoce. Území tvoří jedinečnou přírodní scenérii vodních ploch a lužních lesů, které je domovinou množství živočichů. Největší z jezer slouží koupání a rekreaci.