401 (Moravský Krumlov - Horní Dubňany (Třebíč))

Průběh trasy:

Moravský Krumlov – Horní Dubňany – (Dukovany - Hrotovice – Třebíč)

Charakteristika:

Spojovací cyklotrasa mezi regionem tzv. Dolska, řadícího se k Horácku, a samotným centrem Horácka v Třebíci. Vychází z hlubokého údolí řeky Rokytné a míří mírně kopcovitými terény po silnicích III. třídy směrem do kraje Vysočina.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 9,8 (48) km
Značení trasy: Značení dopravní s číslem
Maximální / minimální nadmořská výška: 509 m n.m. / 273 m n.m.
Celkové převýšení: 1172 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 599 m

Zajímavosti na trase:

Moravský Krumlov: město na ostrohu nad řekou Rokytnou. Název pochází ze staroslovanského "krum", což znamenalo "zákrut, zatáčka". Poloha města je nápadně podobná jeho jihočeskému jmenovci Českému Krumluvu. V 16. stol. zde působila Jednota bratrská, r. 1571 zde zemřel biskup Jan Blahoslav. Městská památková zóna. Pův. hrad se připomíná k r. 1279, přestavěn po r. 1369 na honosné sídlo, pak byl v l. 1557-62 přestavěn na renesanční zámek, zde přístupná expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy, pamětní síň renesančního lékaře Paracelsa, který pobýval v Mor. Krumlově r. 1537, a výstava poštovních známek. Anglický zámecký park. Zachovány zbytky gotických hradeb ze 14. a 15. stol.. Gotický kostel Všech Svatých z 13. stol. upravován v l. 1636-46 a v r. 1785. Klášterní kostel sv. Bartoloměje z pol. 14. stol. patří k významným projevům vrcholné gotiky na Moravě. V 17. stol. obnoven jako piaristická kolej (dnes městský úřad). Před kostelem pozdně barokní sousoší Ukřižování z konce 18. stol. V tzv. Knížecím domě na nám. T. G. Masaryka (pův. komenda řádu německých rytířů) městské muzeum založené r. 1908. Nad městem v dominantní poloze (výhled na město) poutní barokní kostel sv. Floriána z r. 1696.

Krumlovsko-rokytenské slepence: strmé svahy až kolmé srázy obklopující město chrání národní přírodní rezervace zřízená na unikátních rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, zvláště pak dubohabřin, šípákových doubrav, reliktních lipin a společenstev přirozených tekoucích vod, která se dochovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém členitém údolí řeky Rokytné zahloubeném v permských slepencích. Vegetace skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, která se na území nachází, je druhově velmi bohatá a zahrnuje řadu chráněných a ohrožených druhů.Významným krajinotvorným faktorem tohoto území je samotná řeka Rokytná, nacházející se dosud v přirozeném stavu bez rozsáhlejších technických úprav, a představující cenný geomorfologický a hydrologický fenomén zasluhující ochrany.

Dobřínsko: pův. románský kostel sv. Prokopa asi z pol. 13. stol. U vepřína barokní boží muka z r. 1724, proti čp. 72 boží muka z 18. stol.

Dolní Dubňany: raně gotický kostel sv. Václava z 2. pol. 13. stol., přestavěný r. 1805.

Horní Dubňany: kostel sv. Petra a Pavla s románským jádrem z 2. pol. 12. stol. U kostela pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. a kříž z r. 1777. Barokní fara ze 17. stol.

Trasa pokračuje do kraje Vysočina směr Dukovany, Hrotovice a Třebíč.